מדיניות פרטיות

מפעילת האתר, ריצ’ ביצ’ ע.מ. 16675787, מכבדת את פרטיות גולשיה ועושה מירב המאמצים לשמור על פרטיות הגולשת באתר https://www.richbeach.co.il המופעל על ידה (להלן: “האתר”). לשם כך, בין השאר, נוסחה מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

1. רישום לשירותים ושימוש במידע
1.1 חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש הגולשת (למסור פרטים אודותיה, כדוגמת: שם, כתובת, תאריך לידה, כתובת דואר אלקטרוני של הגולשת, טלפון וטלפון נייד ופרטים נוספים (להלן: “הפרטים”). חלק מהשדות הינם שדות חובה ולפיכך ללא מסירת הפרטים הנדרשים, לא תוכל הגולשת לבצע רישום לאתר. עם זאת, המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר באתר והנאסף באמצעות האתר לצרכי ומטרות האתר.
1.2 המפעילה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, שלא לאפשר לגולשת להשתמש בשירות הטעון רישום או שלא לאפשר רישום לשירות כאמור.
1.3 ידוע לגולשת והיא מצהירה כי הפרטים אשר תמלא הינם פרטיה האישיים שלה, כי המפעילה רשאית להסתמך על נכונות פרטים אלה וכי לא תעביר את הפרטים או פרטי הרישום לאתר לכל צד שלישי שהוא.
1.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומן האמור בתנאי השימוש באתר, מסכימה ומצהירה הגולשת כי המפעילה לא תישא בכל אחריות ולא תחוב בכל חובה במידה והפרטים, או איזה מהם, יתגלו לצד שלישי כלשהו.

2. מסירת מידע לצד שלישי
המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:
• במקרה שתאשרי למפעילה להעביר את פרטייך האישיים לצדדים שלישיים.
• במקרה שתפרי את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או אם תבצעי באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
• אם יתקבל בידי המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
• כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המפעילה או כל צד שלישי אחר אשר בהקשרו נדרשת המפעילה למסור מידע;
• בכל מקרה שהמפעילה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
• אם תארגן המפעילה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – המפעילה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הגולשת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

3. מידע אישי
במסגרת הגלישה באינטרנט, מועברים בצורה אוטומטית פרטי מידע בין שרתי האינטרנט לבין המחשב בו משתמש הגולש. פרטים אלה לרוב אינם מזהים אישית, וכוללים מידע על מערכת ההפעלה, הדפדפן באמצעותו מנסים ליצור קשר עם השרתים ומהי שפת המשתמש. נתונים אלה ונתונים נוספים המועברים אוטומטית, מועברים כחלק מהתקשורת האוטומטית שמטרתה להעביר את המידע בצורה הנכונה והמיטבית משרתי האכסון של אתר האינטרנט עד למחשב של הגולש.
מידע זה אינו נשמר באופן סדיר על ידי המפעילה, אך המפעילה שומרת על זכותה לעשות שימוש במידע זה לצרכים סטטיסטיים ולשמור את המידע הסטטיסטי בהתאם לצרכיה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשתף את המידע הזה עם גורמים שלישיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, שומרת לעצמה המפעילה את הזכות לשמור עותק ו/או גיבוי של המידע הסטטיסטי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4. עוגיות
במהלך הגלישה באתר, ייתכן והאתר יאחסן אוטומטית קובץ “עוגיה” במחשב הגולשת. קובץ זה מכיל מידע לגבי הגלישה של הגולש ברחבי האתר, כגון באיזה דפים ביקר וכו’. מידע זה עוזר למקסם את חווית המשתמש של הגולש באתר.
הגולשת יכולה למחוק את העוגיה בכל שלב מהמחשב שלה. כמו כן, יכול הגולשת לבחור מראש שלא לאפשר לאתר לאחסן עוגיות במחשב שלה, וזאת באמצעות הגדרות הדפדפן או מערכת האבטחה במחשב של הגולשת. יחד עם זאת, נטרול אפשרות אחסון העוגיות עלול לגרום לכך כי הגולשת באתר לא תוכל להשתמש מהשירותים והתכונות המופיעים באתר או בקישורים לו, כולם או חלקם.

5. פניות בנושאי פרטיות
שאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר וכן לתלונות בנושא יש לשלוח לכתובת הדוא”ל: support@maital@richbeach.co.il

6. זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי המפעילה משמש לצורך פניה אישית אל הגולשת, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז הגולשת זכאית על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע. המפעילה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל הגולשת בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעה הגולשת באתר – יוסיף להישמר אצל המפעילה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל הגולשת. אם בתוך 30 יום לא תקבל הגולשת הודעה כי המידע שנתבקשה המפעילה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה הגולשת זכאית לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לידיעות אינטרנט לפעול כאמור.